Trustpilot
Larsen & Birkeholm
Din idé fortjener at forblive din

GDPR


 

DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR LARSEN & BIRKEHOLMS ERHVERVS- OG PRIVATE KLIENTER (GDPR)

 

Patentbureauet Larsen & Birkeholm A/S (L&B) er forpligtet til at beskytte fortroligheden,
integriteten og tilgængeligheden af vore klienters, kunders og medarbejderes oplysninger,
herunder personoplysninger. Vi bestræber os på at beskytte personoplysninger og arbejder
kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder
databeskyttelsesforordningen.

L&B leverer IP-rådgivning og administrationsydelser i et sådant omfang, at vi anser os for
dataansvarlige. Specielt for administrationsydelser anser vi os for mere end databehandlere, idet
L&B i et vist omfang bestemmer formålet med behandlingen og arbejder ikke alene eller snævert
efter instruks.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om L&B’s behandling af personoplysninger,
når vi er dataansvarlige, som du kan læse mere om nedenfor.


1. Kategorier af personoplysninger, der indhentes til brug for de forskellige
sagsbehandlingsområder m.m.

 

A. Tredjeparter og myndigheder

Vi benytter andre tredjeparter, for eksempel underleverandører, i forbindelse med levering af vore
ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret eller overladt personoplysninger,
der er nødvendige for, at de kan levere den aftalte ydelse.

L&B indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for
at beskytte oplysningerne og overholde vore databeskyttelsesforpligtelser.

Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller
tredjeparter, som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering.
Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering,
at undersøge en påstået krænkelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi vil kun
opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

 

B. Besøgende på vort kontor

Vi indsamler ikke personoplysninger om besøgende, herunder klienter og andre gæster, bortset fra
rådgiverens angivelse i sin kalender. Der finder ikke videoovervågning sted på kontoret.

 

C. Besøgende på www.lbpatent.com

Vi indsamler ikke personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden. I forbindelse med
vor whistleblowerordning, der gælder for L&B’s medarbejdere i henhold til Hvidvaskloven, skal
medarbejderen dog afgive visse personlige oplysninger.

 

2. Videregivelse af de under pkt. 1 anførte personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Samtlige medarbejdere i firmaet er gjort opmærksom på, at Persondataloven fra 25. maj 2018 er
blevet erstattet af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, og videre er reglerne
om sletning og/eller makulering af personoplysninger gennemgået.

 

3. Samtykkekrav/oplysningsforpligtelse

Dataforordningen fastsætter et krav til, at et samtykke skal gives i forbindelse med behandling af
persondata, og den dataansvarlige skal kunne dokumentere, at samtykket er givet specifikt med
henblik på behandling af personoplysningerne, jf. også ovenfor under ”brug af
personoplysninger/behandlingsgrundlag”. I forbindelse med indhentning af personoplysninger er
den registrerede person henvist til at læse firmaets persondatapolitik og har i den forbindelse
været opfordret til at sætte sig ind i formålet med indsamlingen af personoplysningerne og videre
den nedennævnte mulighed for at trække samtykke tilbage og retten til at forlange
ændring/sletning af data og hjemmelsgrundlaget for behandlingen, samt klagemuligheden til
Datatilsynet.

Afgivelse af personoplysninger kan nægtes, men klienter gøres opmærksom på, at såfremt de
påkrævede personoplysninger ikke afgives, eller vedkommende modsætter sig afgivelse af
oplysningerne, kan administration/håndtering/behandling og udstedelse af rettigheder m.v. ikke
ske.


4. Brug af personoplysninger/behandlingsgrundlag

Klienters personoplysninger anvendes/registreres med henblik på at kunne foretage opkrævning af
udgifter/udlæg, hvilke opkrævninger involverer PBS og banker, for at kunne besvare og behandle
henvendelser og med henblik på at kunne behandle almindelige klientsager for at kunne overholde
offentlige krav, både hvad angår registreringer ved myndigheder, og i øvrigt for at sikre en korrekt
behandling af en sag.


5. Opbevaring af personoplysninger

Med hensyn til almindelige klientsager og retssager slettes og makuleres alle personoplysninger
senest fem år efter sagens afslutning.


6. Videregivelse af modtagne personoplysninger

Hvad sædvanlige klientsager angår, benyttes personoplysningerne i forbindelse med registrering af
rettigheder, førelse af retssager og lignende, hvor samarbejdspartnere/underleverandører og
offentlige myndigheder fordrer afgivelse af personoplysninger.


7. Dataportabilitet

Forordningen fastlægger en række rettigheder for den registrerede person, herunder en ret til
dataportabilitet. Sådanne overdragelser vil ske til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk
muligt, jf. i øvrigt pkt. 1.


8. Persondatabeskyttelse, set i relation til software m.v.

L&B udvikler ikke selvstændigt software eller produkter eller ydelser, der benyttes til registrering af
persondata. L&B benytter sig af Economics og CPI, som der er indgået databehandleraftaler med.


9. Tidsrum for opbevaring af personoplysninger

L&B sletter personoplysninger, når L&B ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle
dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, L&B er underlagt i henhold til
gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskloven samt til sikring af
dokumentation.


10. Den registreredes rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som L&B som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.
Du kan kontakte L&B og få indsigt i, hvilke personoplysninger L&B behandler om dig, ligesom du
kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet,
L&B’s behandling af dem begrænset, eller at gøre indsigelse mod L&B’s behandling, kan du
kontakte L&B. Du kan endvidere kontakte L&B, såfremt du ønsker at udnytte din ret til
dataportabilitet (overførelse af oplysninger til en anden dataansvarlig).
Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække
dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vore behandling af dine personlige
oplysninger, bedes du kontakte os.


11. Kontakt

Dataansvarlig er Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, CVR-nr. 78 84 83 16,
Banegårdspladsen 1, DK-1570 København V.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til
vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen
til at kontakte os

Larsen & Birkeholm
Att.: Susanne Skjødt
Banegårdspladsen 1, 1570 København V.
Telefon: 33 13 09 30
E-mail: adm@lbpatent.dk

 

12. Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail
med detaljerne i din klage til adm@lbpatent.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over L&B’s behandling
af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet
henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

København, den 25. maj 2018

Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau