VIDNEFRITAGELSE for PATENRÅDGIVERE (Client Privilege)

Formålet med vidnefritagelse er at korrespondance mellem rådgiver og klient ikke vil indgå som bevismateriale i en retssag. Derved sikres fortrolighed i relationen, klienten kan informere rådgiver fuldstændigt og oprigtigt, og rådgiver kan rådgive oprigtigt og repræsentere effektivt.

I dag må vidneforklaring ifølge retsplejelovens §170 ikke afkræves ”præster i folkekirken eller andre trossamfund, læger, forsvarere, retsmæglere og advokater”.

I slutningen af februar 2018 fremsatte justitsministeren et lovforslag om ændring af §170 i retsplejeloven, så også patentrådgivere, som er registrerede som European Patent Attorneys ved EPO, kommer på denne liste og dermed fritages for at vidne i retssager omkring rådgivning m.m.

Hvis forslaget vedtages, forventes det at blive gældende ret fra 1. juli 2018.

For nærværende, så har patentrådgivere i Danmark en vidnepligt i retssager – altså pligt til at give alle oplysninger, som er udvekslet mellem virksomheden og patentrådgiveren. Sådanne informationer kan f.eks. dreje sig om hvorvidt et produkt krænker en anden virksomheds patent og andre fortrolige informationer.

Denne pligt til at give sådanne fortrolige oplysninger videre i retssager kan være problematisk, især hvor der gælder andre regler, retspraksis, som blandt andre i USA og i England.

I USA er patentrådgivere fritaget for denne pligt til at vidne ved det såkaldte ”attorney-client privilege”.

Dette er en stor fordel for virksomhederne, da man herved kan hemmeligholde fortrolige oplysninger for konkurrenter og andre.

Lovforslaget har derfor til formål at ligestille danske virksomheder der opererer på fremmede markeder - såsom det amerikanske, med kolleger i sådanne andre lande, og dermed sikre ligestillingen på dette område.

susanne skjoedt

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.